Dibotswa High School in Dithakong got a windfall, courtesy of the Kathu Solar Park. The donation came as a result of one of the former learner-cum-teachers at the school and now the Joe Morolong local municipality mayor honour-able Dineo Leutlwetse.
Previously, on Radio Kurara, the mayor had appealed to well wishers to assist schools to provide relevant resources to va-rious schools in the vast constituency of Joe Morolong. In her articulate speech in both English and Setswana, she had pleaded with the corporate community to provide a helping hand to schools. This request was sufficient to catch the ears of one of the Kathu Solar Park employees, Jesmien Wa-pad.
On May 18, 2018 the mayor and the Kathu Solar Park chief executive officer Mark Janick and Chief Motswarakgole of the area visited the school to hand over 600 chairs and 400 desks to the school.  
In her opening remarks, the mayor en-couraged learners to emulate the good work derived from educated people where she humbly gave a brief account how she ex-celled as a learner and later as a teacher for a couple of years at the school before. The narrative was in itself resplendent with a li-ning of an individual who grew up self-disciplined, hence the illustrious achieve-ment she has garnered to the level of a mayor - a high-ranking portfolio in the politi-cal hierarchy.
Before handing over the furniture, the do-
nor company’s representative, Mr Janick spoke of the gigantic solar project the com-pany is pursuing as the biggest in the world and encouraged learners to take their studies seriously and grab the abundant technical opportunities derived by it. He said that the company will continue supporting the community of John Taolo Gaetsewe in the broader spectrum of development.
In his closing remarks, Chief Motswarak-gole expressed his utmost gratitude over the donation and advised school authorities and learners to take care of the resources availed at the school. The school principal was short of words and was visibly nodding his head in approval.

      

Ratings Afrika has published its latest Municipal Financial Sustainability Index, reveal-ing the best and worst municipalities in South Africa, of which Gamagara municipality has been named the worse performing municipality in the Northern Cape province.
The ratings agency's report asses-ses the financial positions of the country's 100 largest municipalities and rates them according to their re-spective financial performances in the latest financial year.
It comes after parliament recently accounced that just 10 defaulting municipalities owed Eskom almost R10-billion - led by the Maluti A Pho-fung municipality in the Free State owing R2.8-billion.
The report evaluates the operating performance, liability management, budget practices and liquidity posi-tion of each municipality and then scores them out of 100.
Worryingly, the latest index has delivered a “shocking” revelation in 2018, noting that a large portion of South Africa's biggest municipalities are in serious financial trouble – to the extent that they would need a R22.4-billion government bail out to
become financially stable again.
“The problems start mainly with in-adequate budget planning and lack of financial discipline that cause these municipalities' expenses to exceed their income, resulting in op-erating losses,” Ratings Afrika said. “These losses, coupled with low re-venue collection ratios cause their current liabilities to exceed their cur-rent assets.”
Only 22 municipalities out of 100 reported operating surpluses, with the remaining 78 reporting deficits.
medium term,” Ratings Afri-ka said.
“The municipal sector is currently in a bad financial state. Correction will require decisive political leader-ship that looks after the interests of residents rather than its own. The current leadership in control of the majority of municipalities has de-monstrated over the last five years and more, not being capable of sound governance.
“This is the main cause of the de-teriorating financial sustainability of the municipal sector in South Africa,” it said.
BusinessTech
The combined profits of those with a surplus amount to only R1-billion, whereas the combined los-ses amount to R15.3-bil-lion, the group said.
In the Northern Cape pro-vince, according to the Ra-tings Afrika's report, Gama-gara is the worst performing municipality.
“Given that the financial sustainability of the key lo-cal municipalities in South Africa is weak, our expect-ation is that the quality of service delivery is likely to deteriorate over the short to

As niks op rekord gesê word, dink die publiek waarskynlik 'n mens staan koud teenoor die sigbare agteruit-gang van jou dorp”, is die opmerking wat die DA-raadslid, Mimi Swart, by navraag oor haar mening oor die toestand van Postmas-burg sê. “Intussen doen jy álles in jou ver-moë as opposisie raadslid, en gee jy dubbel soveel aandag aan 'n oorvloed individuele klagtes en eise om net die wiele aan die rol te hou en probleme tot die publiek se te-vredenheid aan te spreek,” sê sy.
Die probleme is egter besig om op ver-skeie gebiede te eskaleer en alhoewel daar deur sekere personeel van die munisipaliteit probeer word om dit die hoof te bied, raak dit al moeiliker, as gevolg van finansiële be-perkinge, in sekere afdelings die gebrek aan vermoëns, en van die personeel wat geen werksprestasie in hul afdelings lewer nie. Van bestuurskant word hierdie situasie aan-gespreek – die wil óf die daadwerklikheid om die situasie te normaliseer blyk 'n politieke probleem te wees, is haar mening.  
Strate
Normale gebruik van die meeste strate (hetsy teer- of grondstrate) is 'n onmoontlike oefenlopie. Om tussen diep gate deur te na-vigeer én nog ander verkeer in ag te neem verg bomenslike vermoëns en geduld.
Vullisprobleem
Die oorbeklemtoonde euwel raak ook net groter. Die goedbedoelde houers (con-tainers) wat in woongebiede geplaas is word ook net misbruik. In die dorpsgebied, waar vullis op Donderdae en Vrydae deur die Tsantsabane munisipaliteit verwyder word, is dié houers net vir tuinvullis en groot arti-kels geplaas. Dit voldoen aan 'n groot be-
hoefte en word waardeer, maar aangesien sommige inwoners hul huisvullis daarin stort, gooi rommelsnuffelaars die sakke buite uit om vir hulself ware te soek. Die iro-nie - die houers staan leeg en die rommel lê buite rond. Die euwel is dus die resultaat van verskeie inwoners en die snuffelaars.
Riooloorstromings
Soos daar reeds wyd verkondig word, dat die Noord-Kaap in “sy eie riool gaan ver-drink'' is 'n kras uitdrukking, maar as jy die omvang van rioolprobleme ook in jou eie dorp waarneem is dit 'n realiteit as daar nie drastiese stappe in plek kom nie.
In Kimberley het die DA leier, Andrew Louw, 'n persverklaring oor die omvang van die riooldilemma uitgereik. In ons eie dorp word daar na vele klagtes en maande se wagtyd, 'n reddingspoging ten opsigte van die riooloorlope aangewend.
Elektrisiteit
(Oor die Eskomsituasie word daar nou eers “geen sprak gesprook” nie, want daar is nog lig ....)
Verskillende dele ondervind egter perio-diek kragonderbrekings wat soms lank duur. Ou infrastruktuur en tans ook bome wat die kragdrade aan mekaar laat raak is dikwels die oorsake. Gereelde monitering van bome en onderhoud is die ideaal. Die finansiële situasie word as stopblok voorgehou.
Ligte
Hoëmasligte in die gebiede rondom die dorp wat nog nooit produktief was en som-mige baie selde, is 'n groot bron van kom-mer. Ook die gebrek aan hoëmasligte in die dorpgebied (veral in sekere dele soos langs die donker pad na die Kimberley T-aansluit-ing) is 'n ewe groot probleem wat al verskeie
noodlottige ongelukke tot gevolg gehad het.
Die dorp is oor die algemeen in donkerte gehul – apparaat (die cherrypicker) wat al volgens bestuur maande gelede in werking moes wees, word nog op gewag. Intussen is misdaad soveel moontliker in die donker . . .
Watervermorsing
Daagliks word waterpype wat defektief is aangemeld wat gevolglik tot 'n hoër water-rekening vir die munisipaliteit lei. Uit die re-servoir word Maranteng geteister met skoon water wat deur huise loop. Die toespan van die reservoir is al jare gelede met die direk-teur bespreek, terugvoering waarop nog steeds gewag word. Dit is 'n vereiste aange-sien dit vir kinders en mense wat die water misbruik en ook die gevaar van ongewens-de skadelike elemente in die water kan laat beland, noodsaak.
Permanente groentestalletjies
Voor Pep Stores en net aan die oorkant, op die draai waar voertuie soms stop en daar nog gate in die pad is om te vermy, staan hierdie stalletjies jaar in en jaar uit. Spasie wat vir die publiek (parkering en voetgang-ers) gereserveer is, word, sonder enige fi-nansiële bydrae aan die Tsantsabane muni-sipaliteit as eienaar, beset. Hierdie konstruk-sies brei ook al hoe verder uit. Die gesond-heidsinspekteur se inspeksies sal voortaan ook daar vereis word. Die publiek doen na-vraag oor die geldigheid.
Ander vergrype is ook aan die orde van die dag en word raakgesien. As bogenoemde net egter aandag kan kry, sal dit al 'n eerste stap tot die verbetering van die welsyn van Postmasburg en sy inwoners wees.

The annual International Work-ers' Day, May 01, 2018 was celebrated in a gigantic way as national, provincial and regional gurus descended on Kuruman town to lobby for discipline and unity within various sectors of the party, government and labour unions, while on the other hand, cautioning the broader private sector employ-ers to align themselves with the call for better wages and salaries not ba-sed on racial lines.
Service delivery deficiencies with-in departments, municipalities and mines were the centres of attraction and appeal.
A combined memorandum was handed over to the SAPS, the De-partment of Health, the district muni-cipality and mining houses in the re-gion as a clarion call by the commu-nities at the police station after a march from ABSA plain to the bus terminal.
Every speaker at the ceremony was appealing to employers that paying peanuts to employees for in-surmountable profits cannot be en-
tertained anymore, as the legisla-tion is being amended to ensure there is transparency between com-pany and worker earnings.
The provincial chairman of the ru-ling ANC party, Zamani Saul, said that the tripartite alliance that exists within its affiliates (COSATU and SACP) needs further galvanisation to ensure challenges faced by work-ers are tackled within a well coordi-nated approach. He reiterated at length that rogue elements within the party must be disciplined. He was bold enough to say that the Northern Cape structures of the al-liance believes in “washing its dirty linen at home.”
Mr Saul emphasised the need to resolve internal differences and fric-tion of party structures, using inter-nal consultative processes. The scramble for power remains the epi-centre for hostilities. Everyone wants to be a leader to bring or cre-ate cronyism.
The National Deputy Parliamenta-ry Speaker, Mr Lechoti, said that the alliance fully supports the introduct-
ion of minimum wage in the country and clearly stated that some em-ployers will take advantage of the wage peg and remain anchored on it.
The R20 per hour minimum does not inhibit the employer to go far be-yond the stipulated threshold. It is just a start-up point where an em-ployer who is genuine enough in his limited earnings must, at least, pay a worker. The speaker also spoke about the trending “state capture” euphoria within different structures of the economy.
He said that the new government is determined to “exterminate” rotten apples within its ranks to bring sanity in the revitalisation of the economy.
“No stone will remain unturned where corruption is suspected to be thriving, in all arms of government and the private sector because that is the source crippling service deli-very to our people.” He said that COSATU is the oldest and only la-bour organisation that represents the aspirations of the working class.
 

The Northern Cape MEC for Coope-rative Governance, Human Settle-ments and Traditional Affairs (COG HSTA), Mr Bentley Vass, made his first operational visit to John Taolo Gaetsewe since his inception in the new post. His visit was to monitor housing projects in the pipeline and present the current debilitating state of the traditional leadership in the region. However, the contents of the latter were divulged “in-house”
Hosted by Ga-Segonyana local munici-pality mayor councillor Neo George Mase-gela, the district mayor also attended the meeting in which the MEC highlighted a number of pertinent programmes osten-sibly meant to improve service delivery to the broader communities of the region. In his welcome address of the MEC mayor Masegela summarily briefed the bottle-necks faced by his municipality in its endea-vour to expedite service delivery to the resi-dents.
Among the issues he raised was the sensitive challenge where certain groups within the community mobilise residents to refrain from paying rates, water reservoir that can't be completed due to limited finan-cial resources coupled with the geological nature of the town built on the dolomite area. He also mentioned the desire by the municipality to restore street lights if every-thing goes according to projected plans. Lastly he mentioned the problematic pot-holes in the town that have imitated the
mythological hydra which developed two heads after cutting one.
The MEC acknowledged challenges en-countered by the municipality and advised that ways have to be found that can bring normalcy in the running of municipalities. He said that rates cushion the running of municipalities and residents must be educated about the functions of their muni-cipalities. He explained that polite ways of settling bills must be arranged with resi-dents to augment limited resources, a universal arrangement world over.
A good example: the bread manufacturer Blue Ribbon sells bread to retailers for the consumer to buy from them. The munici-pality does not generate electricity; it obtains it from Eskom at a price on behalf of consumers. This process must be con-veyed clearly to residents as Eskom and Sedibeng Water are into business, not charity.
He was bold enough to state that munici-palities must not be apologetic to default-ers. Mr Vass said that political and admini-strative issues should not affect service delivery to the community. After the meeting the MEC visited the emphatic housing pro-jects earmarked for Wrenchville (300 houses), Bankara-Bodulong (200 houses) and Promised Land (2100). Lastly, he said that the 30% threshold aimed at uplifting emerging contractors must be respected in the massive projects and emphasised transparency in the awarding of tenders.

Mpho J Molepo or Rangwane Kabise in Generations : The Legacy or Romeo's father, Cea-ser in Scandal, is travelling between Kim-berley and Kuruman in an effort to sup-port a campaign which aims to accel-erate the creation for demand for medical male circumcision.
Mpho Molepo is actually the Project Ambassador, is busy distributing pamph-lets and talking to a lot of men about the advantages of circumcision.
The campaign is run through his company Get Down Productions which is commissioned by the National Depart-ment of Health to create this demand in the provinces of Northern Cape, North West and Limpopo for a period of twelve months. The main aims and objectives of
the campaign are to help South Africa reach its goal of 80% medical male cir-cumcision coverage by 2017/18 by assisting in the implementation of South African government policy of voluntary medical male circumcision. Also to promote with clear, accurate information, safe and voluntary medical male circum-cision for HIV prevention in South Africa and to engage and change people's per-ceptions about medical male circum-cision.
While distributing pamphlets, Mr Mole-po had a tough time negotiating his way through a crowd of mainly female admir-ers who asked for selfies and autographs. “I am okay with the constant request for selfies, because it gives me time to ex-plain my mission here. My only worry is
that my intended targets move a little far from me as if they are afraid that I might kidnap them to the circumcision,” said Mr Molepo while laughing at what he had just  said.
“Truthfully, I am humbled to be involved in this campaign. President Ramaphosa's rallying call for all to raise hands and say 'Thoma mina or Send me' is what has jostled me to this cause. I hope that my male counterparts will take to heart what the government is pushing for and avail themselves for this circumcision,” said Mr Molepo as he was pulled to the other side by selfie seeking admirers.
The other role players in this campaign are the Centre for Disease Control and Prevention and the Centre for HIV and AIDS Prevention Studies.

SIOC Community Development Trust (SIOC-cdt) recently donated a 31-seater bus to transport para-plegics to the Oasis Skills Development Centre in Upington, Northern Cape.
The bus was customised to carry wheelchair bound learners and is fitted with a lift to enable easier access.
The donation, which consisted of the bus as well as various items of therapeu-tic and stimulating equipment, valued at R2,3-million, is part of SIOC-cdt's wel-fare and disability programme.
The bus was handed over by SIOC-cdt to the management and staff of the Oasis Skills Development Centre on 25 April 2018 during a small hand-over ceremony which was also attended by the learners.
The stimulation and therapeutic equip-ment donated by SIOC-cdt included customised wheel chairs, standing fra-mes, side positioners, cushions, balls and therapy room equipment for the many learners with disabilities at the cen-tre.
The equipment was manufactured by Uhambo Foundation, following individual assessments of each learner's mobility requirements and challenges. The equipment remains the property of the centre when the learner's exit from the programme though.
The management and volunteers at the centre were trained in using, as-sembling and fixing the equipment as re-quired on a regular basis.
Tao Mutsago, Head of Projects at SIOC-cdt, said of this donation, ''This do-nation is part of our efforts to promote in-clusivity in our communities, which pla-ces deliberate effort on vulnerable groups, including children living with dis-abilities. In line with our mission, we are living to our promise to afford our bene-ficiaries an equal platform to excel and define their destinies.”
In the same vein, SIOC-cdt donated a similar paraplegic bus to the Helen Bis-hop Orthopaedic After Care Centre in Kimberley in February 2018.
Oasis Skills Development Centre is a non-profit organisation established in 1999 to provide basic academic educa-tion, therapeutic activities, stimulation and skills transfer to people (mostly chil-dren) with disabilities. The centre sus-tains this goal by means of revenue generated from ancillary income-gene-rating activities.
Oasis currently has an enrolment of 87 disabled and 11 non-disabled learners and strives to create work opportunities for unemployed mothers, older persons and the disabled as volunteers in teach-ing and non-teaching activities.
Marina Johannesen of the centre ex-pressed her sincere gratitude, on behalf of the Executive Committee of the centre said, “The Oasis centre is extremely gra-teful towards SIOC Community Develop-ment Trust for having heeded the call of the organisation to consider, in such a tangible way, the needs of people with disabilities”.
Social investments such as these as-sets always come in handy for institu-tions such as Oasis which are non-profit in nature and rely mostly on donations and ancillary revenue.
SIOC-cdt communication

Page 1 of 27