Annually, thousands of girls across the Northern Cape stay at home during their monthly menstrual cy-cle, due to the lack of affordable sanitary products.
This causes much distress and puts them at a disadvantage as their right to education is being infringed upon. These are just some of the reasons why Renewable Energy Investments South Africa (REISA) is funding The Girl Effect Project in five Northern Cape schools currently participating in the Ubuntu school project.
“REISA is supporting this project to re-duce the impact that poverty has on ac-cessibility and affordability of commer-cial sanitary towels,” explained Sizile Mabaso - Chief Community Operations Officer REISA.
During a recent survey conducted at the five schools, ie Sishen Intermediate Mine School, Deben Primary School, Gamagara High School, Maikaelelo Pri-mary School and Langeberg High School, female learners commented that they often use unhygienic alternatives to commercial sanitary products, which pose a health risk. They expressed that it is a stressful time and that they often choose not to attend school for the dura-tion of the menstrual cycle, to avoid em-barrassment.
“The Girl Effect Project strives to ac-hieve gender equality and to empower girls by providing equal access to educa-tion and thereby helping to level the play-ing field, as girls are currently missing up to five days of school each month. Missing school one week every month is a massive set back to their school ca-reers,” stressed Ms Mabaso.
This project is in line with REISA's stra-tegy, responding to a number of sustain-able development goals, namely good health and well-being, quality education and gender equality.
The Subz pads are washable sanitary pads and panties designed especially for the under privileged. The panty is made of 100% cotton knit, which allows the skin to breathe and is eco-friendly, a green solution and is SABS absorbance ap-proved.
In addition to receiving a supply of sani-tary ware, which is designed to last for a period of five years, girls are educated on menstrual hygiene and how to use the Subz pack. This educational programme provides an enabling environment, where girls can ask questions in a sup-portive space.
TM Communications

Eskom se aankondiging in die media dat verskeie munisipaliteite in die Noord-Kaap, waaronder ook Tsant-sabane munisipaliteit, se kragtoevoer vanaf 18 September 2017 vir sekere tye onder-breek gaan word weens die gebrek aan be-talings wat tot miljoene rande se Eskom skuld gelei het, het tot groot ontevredenheid en navrae in die dorp gelei.
Volgens Raadslid Mimi Swart - DA Kou-kusleier in die Tsantsabane munisipaliteit, wat tot die misnoë van die inwoners bydra, is die feit dat net die dorpsgedeelte hulle krag vanaf die plaaslike munisipaliteit koop en dit algemene kennis is dat hierdie rekeninge (en ook ander dienstegelde) gereeld betaal word en hulle persentasiegewys verreweg die grootste bydraers is tot die munisipaliteit se inkomste. Die ander woongebiede koop hulle krag direk van Eskom en word nie deur die sny van die kragtoevoer geaffekteer nie.
Elektrisiteit is enige munisipaliteit se hoof-bron van inkomste. Daar kan afgelei word dat die betaalbasis vir elektrisiteit wat net deur die dorpsinwoners gedra word, te klein is om die groot uitgawes van die totale breë Tsantsabane munisipaliteit se inwoners die hoof te bied. Daarom word die inkomste uit
die dorp vir elektrisiteit nie oorbetaal aan die leweransier, Eskom, nie, maar gebruik vir die infrastruktuur en ander uitgawes vir die breë Tsantsabane en Postmasburg gebie-de.
Hierdie situasie is onaanvaarbaar, onreg-verdig en kan lei tot ontevredenheid wat 'n weerstandigheid tot betaling kan veroor-saak. Tesame met die ongesonde situasie wat sedert verlede jaar heers dat weinig mense maandeliks 'n munisipale rekening ontvang - en net kan betaal word as hul vir 'n uitdruk gaan vra - kan lei tot wanbetalings en tot 'n nog swakker finansiële posisie. Her-haalde navrae om regstelling van dié jare-lange diens van rekeninge uitstuur, het nog geen vrugte afgewerp nie.
Voortspruitend uit hierdie swak finansiële toestand, is ook die toestand van hierdie dorpsgebied se paaie en strate wat skok-kende afmetings aangeneem het, "stop-and-go"-situasies waar voertuie vir mekaar moet wag om tweespoormoontlikhede te gebruik om oor die weg te kom, en draaie wat gery moet word om sekere strate te ver-my.
Groot donker dele van die woongebiede wat hierdie jaar nog geen straatbeligting ge-
had het nie, spruit ook voort as gevolg van die gebrek aan geld wanneer daar vir her-stelwerk gevra word.
Onlangs is drie aanstellings gemaak waar-voor daar nie begroot is nie en daar ook geen essensie voorgelê kan word nie. Dit terwyl die dorp al vir baie jare nie 'n gekwali-fiseerde elektrisiën of bouinspekteur het nie in 'n dorp wat snelle ontwikkeling die afgelo-pe jare ondervind het en genoemde poste wél op die prioriteitslys was, sou finansies dit toelaat.
Op 31 Augustus 2017 het die Munisipale Bestuurder, wat in Kimberley woon, se kon-trak verstryk. Tsantsabane is in 'n krisis ge-dompel.
'n Waarnemende Munisipale Bestuurder, verkies as die Direkteur Gemeenskapsdien-ste, wat Postmasburg laat met 'n afdeling wat krisisbestuur saam met munisipale be-stuurdersdienste moet hanteer, laat die mu-nisipaliteit in 'n onseker tyd.
'n Effektiewe, bekwame en kundige be-stuursplan en die toegewyde toepassing van toegewyde personeel is van kardinale belang in Tsantsabane. DA kommunikasie

The community of the broader vil-lage of Batlharos converged at Ithuseng shop in ward eight and marched to the police station to hand over a “stop violence” pledge, co-signed by the Ga-Segonyana mayor councillor Neo Ma-segela and SAPS Cluster Commander Ge-neral Jan Bean.
Organised by the ward councillor Keamo-getste Madikiza, the area has become a hotspot to all kinds of crime, ranging from rape, robbery, drug abuse and murder.
The councillor deemed it necessary to or-ganise a peaceful picketing to alert perpe-trators during the just ended Women's Month, that authorities are not silent, but mobilising to confront the challenge.
In his words of support, mayor councillor Masegela said that residents must not con-done violence perpetrated against women and children. “The wave of crime in this area has escalated, hence we are gathered here to convey a strong message of warn-ing that everyone is ready to address the inimical and societal challenge in Batlha-ros.
“I urge you as residents to be very vigilant about the people to whom you sublet in your houses. Let me be clear with you, we don't promote xenophobic tendencies. We must co-exist with foreigners and we shouldn't take advantage of foreigners, because crime has no nationality, race nor colour.
“As leaders, we cannot allow lawlessness around our people, young children and women. We need to stand up as a com-munity and deal with hooliganism. We urge the police to act decisively and to respond deservedly where situations demand your timely intervention.”
In support of the mayor was General Bean, who said after signing the pledge “I urge the community to work with the police to reduce crime and all forms of abuse.
“We have launched a serious operation within the area, targeting Bothithong, Seodin and Kuruman as of August 30, 2017 and this will be augmented by an airborne crew. We are dealing with various crimes in this operation to ensure the community gets safer and safer.”
  

Three foreign educators have been implicated and two of them arrested in the pregnancy debacle at Bothithong High School in the John Taolo Gaetsewe district of the Northern Cape.
Initially the number of pregnancies was inflated to thirty, but after thorough consu-ltations were done at the school, the figure dwindled to sixteen with the exactness still not rigid enough.
There are conflicting facts revolving around the time frames. The total numbers could be over a certain period dating from 2015 where some learners said that they had been impregnated by their fellow learners - a common phenomenon and an estrangement from teachers who play a pi-votal role in a learner's destined model.
The Joe Morolong local municipality Ma-yor Councillor Dineo Leutlwetse has con-demned the abuse of the school girls at Bo-thithong High School who were allegedly impregnated by their male school teachers.
During her visit on 31 August 2017 at the school the mayor and her delegation re-ceived a different version from the school. “We just found out that only 16 students had been impregnated and not by school teach-ers”. She added that the matter is still under investigation and hoped the police will do all they can to ensure they get to the bottom of the story and find out what transpired be-tween the school children and the accused teachers.
She urged members of the public, inclu-ding families, and non-governmental orga-nisations to report incidents of abuse and to demonstrate values of a child friendly society.
“I urge you to report any suspicion or inci-dents of child abuse, neglect, child poverty, child labour, the use of children as sex slaves, sex workers, as well as the use of children as drug smugglers. Our children deserve better. They must be afforded the opportunity of decent living and decent edu-cation in schools," she said.
Further investigations are underway to establish the extent of abuse of learners by educators. This moral mischief is not only confined to this school, region or province alone, but a perennial national challenge that needs a revisit in the legislature go-verning and enabling learning environ-ments for learners. Educators must look at learners as children not as bees to nectar.
There has been a lot of street talk in town during the past week and views of objectivi-ty and validity were raised. However a teacher is the centre of discipline that ought to be illustriously endowed with self-control.
Meanwhile, the initial news that 30 learners from the Bothithong High School had been impregnated by teachers, left the Northern Cape Department of Education in utter shock and disbelief.
The department immediately dispatched
an experienced team of investigators to the school to investigate the allegations, to pro-vide sufficient information to assess and in-form decisions to be made in relation to in-voking disciplinary processes against im-plicated educators and to provide counsel-ing to the affected learners and staff.
The investigation revealed that there are no educators preliminary implicated in the impregnation of any learner, however the investigation did reveal that there are three educators implicated in allegedly making improper sexual advances towards learn-ers.
It has also been reported that two of the implicated educators have been arrested by the South African Police Services.
The suspension of the educators was done in terms of item 6 of the Schedule 2 of the Employment of Educators Act (Disciplinary Code for Educators).
The purpose of the suspension is to en-sure that the learners in question are pro-tected from possible further emotional and physical distress, to ensure that there is no tampering with witnesses and that the de-partment's name is not brought into disre-pute. Once the process of investigation is completed, the department will only then decide on any further action to be taken on this matter.
According to Safiyia Stanfley, the Demo-cratic Alliance provincial spokesperson on Education in the Northern Cape, the party  is outraged by the recent crisis at the Bothi-thong High School.
The party welcomed the investigations by  both the SAPS and the provincial Depart-ment of Education.
Ms Stanfley said that the DA will be hold-ing the MEC and her department to ac-count to ensure that there is a thorough in-vestigation, with the immediate implemen-tation of consequences for those who ab-use children.

Die ZF Mgcawu distriksmunisipaliteit het sedert 2010 'n prestasiebestuur-stelsel geïmplementeer.
Met hierdie stelsel word personeel kwar-taalliks geëvalueer op grond van hul indivi-duele prestasieplanne.
Die prestasieplanne word ontwikkel vol-gens die werksbeskrywings van werkne-mers en hulle word geëvalueer op grond van die aanwysers wat uiteengesit word.
Op 'n jaarlikse basis word die werknemers van ZF Mgcawu distriksmunisipaliteit be-loon vir die prestasie wat gedurende 'n spe-sifieke finansiële jaar gelewer is.
Die Uitvoerende Burgemeester Raadslid Abraham Vosloo, het al die werknemers wat prestasie belonings ontvang het, geprys. "Die raad is trots op die werk wat u doen, ons is trots op die feit dat die werk gedoen word, ongeag die fisiese teenwoordigheid van die raad," het hy gesê.
Mnr Vosloo was van mening dat die dis-triksmunisipaliteit in die loop van die jare baie behaal het, insluitende skoon oudits, en die instansie maak vordering om te verseker dat dit finansieel lewensvatbaar en volhou-baar is, maar dat hierdie doel slegs bereik kan word deur die harde werk van sy perso-
neel.
Die Uitvoerende Burgemeester het kom-mentaar gelewer oor die rol wat die distriks-munisipaliteit in terme van wetgewing moet speel, en dit is die bou van die kapasiteit van plaaslike munisipaliteite, meer so, in gebie-de soos stadsbeplanning, IT, interne oudit en finansiële lewensvatbaarheid.
"Die beloning van werknemers is om die moraal van die munisipaliteit se werkne-mers te bevorder en hulle aan te moedig om saam te werk en mekaar aan te moedig," het Raadslid Vosloo beklemtoon. ZF Mgcawu kommunikasie

Down Touch, the contractor in the construction of the Rusfontein to Laxey road could fail to meet its completion target due to a community rift over employment opportunities in the project.
A visit by the Kathu Gazette on August 30, 2017 on the site at Pepsi, revealed that the contractor had resumed work the previous day after three weeks of stop-page as the community from various vil-lages are in dispute for employment op-portunities.
Secondly, the community said the con-tractor was not introduced to them and only saw the road works beginning at their village. The community also queried the stationing of the contractor's offices at ward eight, a preferred choice by the contractor.
Narrating the whole story at the con-cerned Pepsi village was Ms Thabang Moyo, a member belonging to a group called the Concerned Community led by Gomolemo Golesetedi.
Another group, called Community, led by community liaison officer (CLO) Mr Vincent Oupa Mosimanyana from ward nine where construction work started two years ago, is still in charge.
During the initial agreement of the pro-ject, a CLO has to be from the village where construction is taking place, hence Mr Mosimanyane was employed from ward nine in the ten kilometre road construction.
A consensus was reached at some point that he had done good work and therefore he was allowed to proceed with his work for ward eight. However, the Pepsi community felt that Mr Mosiman-yana had come with his preferred people
from wards nine and eight for the construction of the ward eight and Pepsi portions.
The Pepsi community felt be-trayed by the decision and took to the streets, leading to the work stoppage. This necessitated the Pepsi community to choose their own community liaison officer, Mr Gomolemo Golesetedi, at a joint meeting at the Joe Morolong local municipality on August 25, 2017. The two CLOs will have to work to-
gether to normalise the situation.
Ms Thabang said that on May 30, 2017 a mayoral steering com-mittee was chosen to look into the affairs of hiring people to avoid conflict, but this was not adhered to, leading to the eventual may-hem.
The mayor, Councillor Dineo Le-utlwetse and her executive com-mittee members met the commu-nity and an amicable solution was reached.

Vanjaar was die tema vir Loslitdag, ‘Diversiteit’. Die onderneming, Halsted en CO het vir Rural Metro en AeroCare gevra om hul te besoek. Die twee groepe is gevra om hul klere uit te ruil met mekaar en ook aan te trek. Hierdeur het hulle gewys dat dit nie saak maak wat jy doen of wie jy is nie, almal is mense al doen elkeen iets verskillend in die samelewing.
Dank aan die volgende mense wat gehelp het met die dag se reëlings en die tyd wat hulle afgestaan het hiervoor: Adam My-burgh en sy span van Rural Metro, Schalk Zietsman se span van Aerocare en Chris-tian Grobler van Kuruman Radiators wat vir ons die video gemaak het. Christian het sy hommeltuig gebruik om 'n baie oulike verkorte video vanuit die lug te neem van die oggend se uitruilery.  
Boshoff Visser het Vrydag op 1 September lekker Loslitdag gehou by hul kantoor. Links voor : Karnel Ludik, Lo-Helen Brits, Annelize Lessing en Sophia Ferreira. Links agter: Sascha Booys, Claudette Botha, Alet Van Niekerk en Dortina Lodewyk