After ten consecutive disclaimers, the Ga-Segonyana local municipality obtained a qualified report for the year 2016/17 - not so good a report from a chartered accountant’s point of view.
This is but a good sign that should the municipality remain sensitive in its expenditure, it certainly will come out of its financial doldrums. The municipality had a severe drought in churning out such a lacklustre result and had continued obtaining disclaimers unabatedly. The new office bearers at the municipality, namely the mayor councillor Neo George Masegela who took the reigns in 2016 and the municipal manager Martin Tsatsimpe, who assumed office hardly three months ago, individually expressed great optimism.
In an interview with the mayor over the qualified report released by the Auditor General, he said that this was a great relief and proof enough that the municipality is coming out of its financial quagmire. He was very happy and said that continued financial discipline must be maintained to ensure a clear clean report is obtained in the next audit exercise. Equally, Mr Tsatsimpe, currently at the helm of administration, echoed similar sentiments and said that this was fascinating news that gave impetus to tighten the screws in coming up with a satisfactory audit report. “Honestly, disclaimers are not reflective of good administration in an institution. A qualified audit report too, but here we are making a comparison of a tradition that has been broken. This municipality is coming out of an abyss and as management, we need to improve the momentum where prudent planning is done within the lines of what is within the coffers. In a nutshell, every department must cut its cloth according to what it has on the table.”
In the past, the community of Ga-Segonyana municipality has been crying foul about the state of the results that, in most cases, were kept a secret because they were indeed an embarrassment.

3070 & 3073 The Ga-Segonyana municipality mayor councillor Neo George Masegela and the municipal manager Mr Martin Tsatsimpe equally determined to redeem the municipality from its financial woes.

Op Woensdagaand, 8 No-vember, het Laerskool Ka-thu hul jaarlikse prysuitde-ling gehou. Dit is 'n aand wat aan die leerders die geleentheid gee om bedank te word vir hul harde werk deur die jaar, 'n geleentheid waar ouers werklik trots kon voel op hul kind wat meer as hul deel ge-doen het op sport, akademiese of kultuur gebied. Die leerders het werklik hard gewerk deur die jaar en het gesorg dat Laerskool Kathu se naam op verskeie gebiede hoog gebly het.
Vanjaar se Sportman toekenning en Veelsydigste sportpresteerder toekenning het gegaan aan Alwyn Odendaal. Die Sportvrou toeken-ning het gegaan aan Inke Nel. Die Veelsydigste toekenning het ge-gaan aan Rique Slabbert en Robyn Cloete, asook is sy as die Dux leer-ling vir 2017 aangewys. Rochelle Human het ook die Conradie Wis-seltrofeë ontvang vir haar beson-derse deursettings vermoë. Baie geluk aan hierdie leerders met hul ongelooflike goeie prestasies, hulle harde werk deur die jaar het gesorg dat hulle die vrugte daarvan pluk. Baie geluk ook aan al die anders leerders wat elkeen 'n prys ontvang het. Die skool, onderwysers en hul ouers is baie trots op hulle! Die skool bedank ook graag vir KFC, IEMAS en ATKV vir hulle borge en betrokkendheid by die skool.

Hoërskool Kathu (HSK) Motor Junkies is die naam wat die Motorkunde leerders van Hoërskool Kathu se Meganiese Tegnologie in die Tegniese Afde-ling hulself toegedig het.
So vertel Mnr Retief Ueckermann, die Motorkunde onderwyser by die Hoërskool Kathu.
Volgens Mnr Ueckermann, is Motorkunde een van die spesialiseringsvakke van Me-ganiese Tegnologie, en dit het twee jaar gelede begin. Hierdie jaar is daar nog net graad 10 en 11 klasse, en nog nie 'n graad 12 klas nie.
Die Show & Shine kompetisie wat die HSK Motor Junkies aangebied het op Saterdag 28 Oktober 2017, was hul eie inisiatief. Hulle het met die voorstel gekom en met die reël-
ings begin.
Met 'n begroting van nul rand is daar be-sluit om self die trofees wat as pryse sou dien, te maak. Plaaslike besighede soos Ka-lahari Towing het gehelp om dit te kon re-aliseer. Die leerders het ou, gebruikte enjin-onderdele gemonteer op selfgemaakte houtstaanders en afgerond met goue plaat-jies geborg deur die Kathu Gazette en Chris-tie's Pawn Shop.
Daar was 14 kategorieë – 10 vir motors en 4 vir motorfietse en 42 trofees.
Daar gaan gepoog word om hierdie kom-petisie 'n jaarlikse instelling te maak by Hoërskool Kathu, wat die leerders by die Tegniese Afdeling die geleentheid sal gee om meer betrokke te raak in die gemeen-skap binne hul vakgebied.

Alhoewel die slaagsyfer van 2017 minder is as die vorige jaar, vergelyk dit baie positief met dié van 2016 aangesien hulle in elke afdeling van die vry-stellings meer positiewe resultate weer-spiëel. “Nie so goed soos 2016, maar tog be-ter “, só stel die skoolhoof, mev Marianne Coetzee die uitslae.
ter “, só stel die skoolhoof, mev Marianne Coetzee die uitslae.
Die slaagsyfer van 93.33% is te wyte aan vier druipelinge en twee onvoltooide eksa-mens. Oor die individuele uitslae is die skool baie positief; ook omdat al vier druipelinge
kwalifiseer om die sup-plementêre eksamen in Februarie of Maart 2018 te skryf. Die skool het ook die versekering van die distrikseksa-mendirekteur gekry dat die twee onvoltooide uitslae ook toegelaat mag word om die sup-plementêre eksamens af te lê aangesien die res van hulle punte goed lyk.
Oor die algeheel ge-sien is die resultate ook meer positief:
Daar is 4.6% A-vak simbole (2016  3.19%). Daar is 12,9% B-vak  simbole (in 2016 was daar 11.84%) 
In 2016 het 44.7% van die matrikulante gekwalifiseer vir graad-studies – in 2017 kwa-lifiseer 50% vir graad-studies. Só ook het 36.8% in 2016 vir diplo-mastudies gekwalifiser en in 2017 37%.
 Die Top Tien Matri-kulante, van Postmas-burg Hoërskool, is van
nommer 1 tot 10: Samantha Erasmus, Marinelle Beyleveld, Tshepiso Polile, Olinda Manhice, Chanté Beyers, Nobuhle Mkize,  Realiga Stander, Jan Kotze, Jay-Dean Marema en Keobiditse Matolong.
Realiga Stander, Jan Kotze, Jay-Dean Marema en Keobiditse Matolong.
 Baie geluk met die vrugte wat julle nou gepluk het.
'n Harde 12-jaar is verby. Die finale le-wenskeuses wat dié jongmense se pad gaan uitstippel, lê en wag.
 

Die prysuitdeling van Hoërskool Ka-thu het plaasgevind op Donderdag, 19 Oktober 2017 - 'n spogge-leentheid waar uitstekende prestasies be-loon is.
Die skool gee jaarliks erkenning aan in-stansies uit die gemeenskap wat betrokke was by die skool op verskeie terreine. Hierdie jaar is die Buurtwag van Kathu asook die SAPS bedank vir hul diens en positiewe gesindheid.
Die skool was bevoorreg om hierdie jaar 'n borgskap van IEMAS te ontvang vir top-presteerders. Mnr Abraham Rabakane van IEMAS het die pryse oorhandig aan die Top 15 leerders.
Soos elke jaar ontvang die leerders wat erekleure ontvang hulle baadjies op die verhoog. Die Sportman en – vrou was Kor-ben Vries en Nadia Greeff. Die Senior Sportman en – vrou was Jacobus Cronjé en Santie Vermaak. Die veelsydigste leerders in elke graad was Adina van Wyk graad 9, Santie Vermaak graad 10, Anria Wolsten-holme graad 11 en 'n gedeelde prys tussen Leané van der Merwe en Arno Esterhuizen, vir graad 12.
Die Dux-leerder van die jaar is Annine Pretorius. Sy behaal 'n gemiddelde 86% vir
al haar vakke en ontvang 'n kontantprys van Midas ter waarde van R1000, sowel as die Kumba Iron Ore skild en die  matriek-klas van 1978 se wisseltrofee.
Die aand is afgesluit met die aankondig-ing van die Uitvoerende Komitee van die Raad van Leerders vir 2018. Die leerders is Sonel Beukes (Voorsitter), Abigail Blume (Ondervoorsitter), Charmonix van Rooi (Sekretaresse) en Jandré Swiegers (Te-sourier). Baie geluk aan elkeen van die leerders met julle goeie prestasies.

Op Vrydag 13 Oktober, het Hoërskool Gama-gara en Hoërskool Langeberg hul jaarlikse ma-triekafskeid aangebied. Leer-ders van die skole het aan die Kathu Gazette foto's gestuur van hoe deftige hulle gelyk het.

Leonie Hantise,
uitgevat in 'n
koningsblou
rok geskep deur
Glitzy Glam.

Page 1 of 24